FORMULIER VIR DIE AFLEGGING VAN BELYDENIS VAN GELOOF

Aan die gemeente

Geliefdes in die Here,

God het in Jesus Christus, ons Here, die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig1.

As kinders en erfgename2 het ons deel aan die volle rykdom van die weldade van hierdie verbond3 maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep4. Daarom moet verbondskinders wanneer hulle tot die nodige insig gekom het5, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely6 asook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap7 met God te onderhou.

Gelei deur die Gees van God8 en sy woord het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik on¬derrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus9 is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom.

Derhalwe word aan elkeen van hulle nou afsonderlik die geleentheid daartoe gebied.

Aan die dooplidmate

U kom nou hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vrae te antwoord:

 1. Glo u in die enige ware God10: Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se Naam u gedoop is?11
 2. Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore12 en nog steeds tot alle boosheid geneig13, u tog in Christus geheilig is14, deur die Vader tot sy kind aangeneem is15 en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is?16
 3. Glo en bely u dat die Ou en Nuwe Testament die Woord van God en die volkome leer van die Saligheid is, soos dit ook in die Belydenisskrifte van die Gereformeerde Kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word?
 4. Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard17, die verbondsgemeenskap met God te onderhou18, Hom van harte lief te hê19 en in gehoorsaamheid aan sy Woord te dien20, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien21, u lewe en saligheid buite uself in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n godvresende lewe te bevestig22?
 5. Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus nou vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk23 die bediening van Woord en sakramente ywerig te soek24, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede25 en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend26 en dat u u aan die Christelike vermaning en tug27 sal onderwerp28 as u in leer of lewe u misgaan?

NN, wat is hierop u antwoord?

Antwoord:

Ja

Opwekking en verwelkoming

Waar u hier openlik u geloof bely en God se verbondsbeloftes wat in u doop verseël is, aanvaar het, wek ons u op om hierin te volhard29.

In die Naam van ons Here Jesus Christus heet ons u hartlik welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tyd gely het, u volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.

Skriffundering

 1. Handelinge 2:39
 2. Romeine 8:17
 3. Genesis 17:9
 4. 1 Timoteus 1:15
 5. Kolossense 2:2
 6. 1 Timoteus 6:12
 7. 1 Johannes 1:3
 8. Galasiërs 4:6
 9. Efesiërs 4:12
 10. Deuteronomium 6:4
 11. Matteus 28:19
 12. Psalm 51:7
 13. Romeine 7:21
 14. Hebreërs 10:10
 15. Efesiërs 1:5
 16. 1 Petrus 1:21
 17. 1 Timoteus 4:16
 18. Johannes 15:4
 19. Deuteronomium 6:5
 20. 1 Samuel 15:22
 21. 1 Petrus 1:14
 22. 1 Korintiërs 1:30
 23. 1 Petrus 2:5
 24. 1 Petrus 2:2
 25. Filippense 2:4
 26. Handelinge 1:8
 27. Spreuke 8:33
 28. Matteus 18:15
 29. Matteus 24:13