FORMULIER OM 'N AFGESNYDE LIDMAAT WEER IN DIE GEMEENTE VAN CHRISTUS OP TE NEEM

Afkondiging

Geliefdes in die Here Jesus Christus,

Die kerkraad maak met vreugde aan u bekend dat N, wat 'n tyd gelede van die gemeente van Christus afgesny is, die opregte begeerte het om weer in die gemeente opgeneem te word.

Deur die geneesmiddel van die afsnyding sowel as deur ernstige vermaninge en u gebede vir hom/haar het hy/sy so ver gekom om sy/haar sondes te bely, berou te betoon en hom/haar van sy/haar sondige pad te bekeer. Ons moet volgens die bevel van God die wat hulle bekeer, weer met blydskap in die gemeenskap ontvang. Daarom sal die kerkraad N, na instemming deur die gemeente, van die ban of afsnyding onthef, sodat hy/sy aan die viering van die heilige nagmaal deel kan hê. As iemand hierteen wettige beswaar het, moet hy/sy die kerkraad betyds van die beswaar verwittig. Intussen moet elkeen die Here dank vir die genade wat Hy aan hierdie sondaar/sondares bewys het, en tot die Here bid dat Hy die broeder/suster tot sy/haar ewige saligheid in sy troue Vadersorg sal behou.

Die formulier vir opneming

Geliefdes in die Here Jesus Christus,

Die kerkraad het met vreugde aan u bekend gemaak dat broeder/suster N hom/haar opreg bekeer het sodat hy/sy met u medewete weer in die gemeente van Christus opgeneem kan word1.

Nadat die Here Jesus in Matteus 18 die vonnis van sy kerk in die afsnyding van die onboetvaardige sondaars bevestig het, verklaar Hy onmiddellik daarby dat alles wat sy dienaars op die aarde oopsluit, in die hemel oopgesluit bly. Daarmee gee Hy te kenne dat wanneer iemand deur sy kerk afgesny is, alle hoop op die saligheid hom nie ontneem is nie maar dat hy weer van die bande van die verdoemenis vry kan word2. Omdat God dus in sy Woord verklaar dat Hy nie in die dood van die sondaar behae het nie maar daarin dat hy hom bekeer en lewe3, daarom het die kerk ook nog altyd hoop op die bekering van die, afgedwaalde sondaar en hou sy arms oop om die bekeerde weer te ontvang.

Daarom hoef niemand wat hom/haar opreg bekeer, enigsins daaraan te twyfel dat hy/sy beslis deur God in genade aangeneem is nie.

Christus selfbevestig dit immers: As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie4.

Verder beveel Paulus nie net dat 'n sondaar uit die gemeente verwyder moet word nie maar ook dat hy/sy vergewe en bemoedig moet word nadat hy/sy na bestrawwing tot insig gekom het5.

Verwelkom hom/haar daarom in liefde en loof die Here.

Aanspraak

Geliefde broeder/suster in die Here Christus,

U staan hier voor God en sy heilige gemeente om openlik te verklaar dat die afsnyding regverdig was, dat u u sondes bely het, berou betoon het en u van u verkeerde pad bekeer het. Ons versoek u daarom om opreg op elkeen van die volgende vrae te antwoord:

Vrae

Glo u dat die Here u sondes ter wille van Jesus Christus vergewe het?

Ja.

Begeer u om weer in die gemeente van Christus opgeneem te word?

Ja.

Beloof u om u voortdurend te bekeer en getrou volgens die Woord van God te lewe?

Ja.

N, in die Naam van ons Here Jesus Christus verklaar ons dat die afsnyding nou opgehef is6.

U is weer in die gemeente van Christus opgeneem en het daarom weer deel aan die gemeenskap van Christus, aan die heilige sakramente en aan alle geestelike seë¬ninge van God wat die gemeente kragtens die beloftes van God toekom7. Wees verseker van die genade van God, waak en stry teen die sonde, die duiwel en sy listigheid.

En mag God u om Jesus Christus ontwil tot die einde toe bewaar. Amen.

En u, geliefde gemeente, ontvang u broeder/suster in hartlikheid en liefde weer terug in die ryk van God en as 'n broeder/suster in die gemeente. Wees bly want hy/sy was dood en het weer lewend geword, verlore en is gevind8.

Verheug u saam met die engele in die hemel oor hierdie sondaar/sondares wat hom/haar bekeer het9.

Laat ons nou die Here loof en dank!

Dankgebed:

Ons Vader wat in die hemel is,

Ons dank U vir die bekering en die nuwe lewe wat u ons broeder/suster geskenk het10. Ons verheug ons oor u genade en lankmoedigheid.

Ons bid U wees hom/haar steeds genadig; vernuwe hom/haar na u ewebeeld, sodat hy/sy U in blydskap kan dien11.

Skenk hom/haar krag om tot die einde toe in die geloof te volhard12 en laat ons uit hierdie voorbeeld leer dat daar by U genade is. Ons bid U, verseker hom/haar en ons dat ons almal ter wille van die Here Jesus Christus mede-erfgename van die ewige lewe is. Amen

Skriffundering

 1. 2 Korintiërs 2
 2. Matteus 18:18
 3. Esegiël 18:23
 4. Johannes 20:23
 5. 2 Korintiërs 2:6-8
 6. Matteus 18:18
 7. Efesiërs 4:12-16, Romeine 8:30
 8. Lukas 15:24
 9. Lukas 15:1-10
 10. Esegiël 18:23
 11. Efesiërs 4:23-24
 12. Matteus 24:13