FORMULIER VIR DIE BEDIENING VAN DIE HEILIGE DOOP AAN KINDERS

Die hoofsaak van die leer van die heilige doop in hierdie drie punte saamgevat:

Sonde

Ten eerste: Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie1, tensy ons opnuut gebore word2. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek.

Verlossing

Ten tweede: Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus3. Daarom word ons gedoop in die Naam van God: die Vader en die Seun en die Heilige Gees4. Want as ons in die Naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat Hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig5, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik.

En as ons in die Naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat Hy ons in sy bloed so van al ons sondes was - waarmee Hy ons in sy dood en opstanding inlyf - dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word6.

Net so ook as ons in die Naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat Hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig7 deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word8.

Dankbaarheid

Ten derde: Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid9. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en liefhê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte10; ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie: die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het.

Die kinderdoop

En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het en ook, sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê: Ek sal my verbond oprig tussen My en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou11. Dit betuig Petrus ook met woorde: Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na Hom sal roep12. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was; so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën13.

Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word14. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig15.

En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie kind / kinders as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind/kinders, bid vir hom/haar/hulle, en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus.

Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige Naam aanroep:

Gebed

O, almagtige, ewige God,

U het volgens u streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin - agt mense - deur u groot barmhartigheid gered en bewaar; U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooisee verdrink en u volk Israel op droë grond daardeur gelei - waardeur die doop afgebeeld is16.

Ons bid U, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind (kinders) van U genadiglik wil aansien en deur u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy (sy/hulle) met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan17.

Laat hy (sy/hulle), terwyl hy (sy/hulle) Hom daagliks navolg, sy (haar/hulle) kruis blymoedig dra18 en Hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde19, sodat hy (sy/hulle) hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos, mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn.

Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, u Seun, wat, saam met U en die Heilige Gees een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen.

Antwoord:

Ja.

Skriffundering

 1. Romeine 3:9, 19; Romeine 5:12-21
 2. Johannes 3:3
 3. 1 Korintiërs 6:11
 4. Matteus 28:19
 5. Genesis 17:7, Galasiërs 4:6-7
 6. 1 Korintiërs 1:30
 7. 1 Korintiërs 12:13
 8. Romeine 8:9, 15, 16
 9. Romeine 12:1-2
 10. Matteus 22:37-40
 11. Genesis 17:7
 12. Handelinge 2:39
 13. Markus 10:16
 14. Kolossense 2:11-12
 15. Psalm 78:3-4, Efesiërs 6:4
 16. 1 Petrus 3:20-21
 17. Romeine 6:4ev
 18. Matteus 16:24
 19. 1 Johannes 4:18
 20. Efesiërs 4:16-17
 21. Efesiërs 6:10-13