FORMULIER VIR DIE BEVESTIGING VAN BEDIENAARS VAN DIE WOORD

Geliefdes in ons Here Jesus Christus

Die naam van ons medebroeder, N, wat hier teenwoordig is, is herhaaldelik in die gemeente afgekondig nadat hy as herder en leraar van hierdie gemeente beroep is. Niemand het 'n wettige beswaar teen sy leer en lewe ingebring nie, en daarom gaan ons nou in die Naam van die Here tot sy bevestiging oor. Dit is egter nodig dat u, broeder N, en ons almal wat hier teenwoordig is, eers moet luister wat die Woord van God ons oor die instelling en ampswerk van die herders of bedienaars van die Woord leer.

Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep. Daarom gee hy aan sy kerk apostels en profete; ander gee Hy as evangeliste, ander as herders en leraars om die gelowiges vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus toe te rus1.

As herder en leraar is u, geliefde broeder, geroep om die kudde van God wat aan u sorg toevertrou word, te versorg, te lei en te beskerm. U moet dit doen deur die verkondiging van die Woord, die bediening van die sakramente, die diens van gebede en deur te help met die regering van die kerk2.

U ampswerk is dus die volgende:

 1. U moet die Woord van God grondig ondersoek en suiwer en eenvoudig aan die gemeente verkondig. As herder moet u vashou aan die betroubare Woord wat volgens die leer is, en dit reg sny3. In die eredienste en by huisbesoek moet u die lidmate onderrig en vertroos, vermaan en teregwys volgens die eis van elkeen se omstandighede. Paulus sê immers: Ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk: verkondig die woord; hou aan, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering4.
 2. U moet die sakramente bedien wat die Here as tekens en seëls van sy genadeverbond ingestel het. Uit die bevel van Christus aan sy kerk is dit duidelik die doop bedien moet word5 en sy dood by die nagmaal herdenk moet word.
 3. U moet die Naam van die Here in die erediens aanroep met skuldbelydenis, met lof- en danksegging, en u moet vir alle mense voorbidding doen6.
 4. U moet die verbondskinders onderrig in die kennis van die Woord van God, gedagtig aan die woord van Christus aan Petrus: Laat my lammers wei7.
 5. U moet saam met die ouderlinge oor die gemeente toesig hou en sorg dat alles ordelik verloop. Die gemeente moet teen dwaalleer beskerm word, en lidmate moet nie sondig en sleg lewe soos die goddeloses nie. Vir die doel is aan die apostels en in hulle aan die opsieners, van wie u een is, die sleutels van die hemelryk toevertrou8.
 6. Dit is ook u roeping om aan die wêreld die evangelie te verkondig9 en om die gelowiges op te wek om die Naam van die Here Jesus voor die mense te bely. U moet ook die afgedwaaldes opsoek om hulle in die gemeenskap van die kerk terug te bring10.
 7. U besef dus hoe heerlik maar ook hoe verantwoordelik die roeping en diens van die bedienaar van die Woord is, terwyl u die volgende woorde van die apostel in gedagte hou: En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen11.

  Vrae

  N, u het gehoor wat u opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord:

  1. Is u in u hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is?
  2. Glo u dat die Heilige Skrif die Woord van God is en die volmaakte leer van die saligheid bevat, en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is?
  3. Beloof u om u Goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer?
  4. Beloof u om u lewe ooreenkomstig hierdie leer in te rig?
  5. Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk?

  Wat is hierop u antwoord?

  Hierop moet hy antwoord:

  Ja

  Daarna moet die bevestiger en ander bedienaars van die Woord hom die regterhand oplê en sê:

  Slegs wanneer 'n proponent bevestig word.

  Mag God, ons hemelse Vader, wat u tot hierdie diens geroep het, u deur sy Heilige Gees verlig, u deur sy hand versterk en u in u bediening so regeer dat u lewe en werk sal dien tot grootmaking van sy Naam en tot uitbreiding van die ryk van sy Seun, Jesus Christus! Amen.

  Daarna moet die bevestiger van die kansel af die bevestigde bedienaar van die Woord en verder die hele gemeente soos volg vermaan:

  Geliefde broeder en mededienaar,

  U moet Christus liefhê en as herder sy skape laat wei, oor hulle toesig hou, nie uit dwang nie maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie maar met bereidwilligheid; ook nie uit heerssug oor die wat God aan u sorg toevertrou het nie, maar met die innige begeerte om 'n voorbeeld vir die kudde te wees12.

  Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. U moet aanhou met voorlesing, vermaning en lering.

  Leef daarin, sodat u vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Moenie die genadegawes wat aan u gegee is, verwaarloos nie13.

  Let op u lewe en u leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal u uself red sowel as die wat u hoor14. Ly dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus15. En wanneer die Opperherder verskyn, sal u die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang16.

  En u, geliefde gemeente, ontvang u bedienaar van die Woord met blydskap17. Betoon hom die nodige agting. Dink daaraan dat God self u deur hom aanspreek. Laat die koms van hom wat die goeie boodskap bring, vir u lieflik en aangenaam wees. Dink aan hom in u gebede18.

  Wees gehoorsaam aan u voorgangers, want hulle hou wag oor u lewe, en hulle moet aan God rekenskap gee19. As u dit doen, sal die vrede van God in u huise inkom en sal u wat hierdie broeder, wat 'n profeet is, ontvang20, die loon van 'n profeet verwerf; en omdat u deur sy woord in Christus glo, sal u deur Christus die ewige lewe beërwe.

  Maar omdat niemand uit homself tot hierdie dinge in staat is nie, laat ons met danksegging tot God bid.

  Gebed

  Barmhartige Vader, Ons dank U dat U aan hierdie gemeente 'n getroue bedienaar skenk. Ons bid U, maak hom deur u Gees hoe langer hoe meer bekwaam vir die taak waarvoor U hom voorberei en waartoe U hom geroep het. Verlig sy verstand dat hy u Woord kan verstaan en gee aan hom vrymoedigheid om die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Verleen hom wysheid en in- sig om die gemeente saam met die ouderlinge reg te regeer en om die Christelike vrede te bewaar, sodat die gemeente onder sy bediening en deur sy goeie voorbeeld in aantal en in deug kan toeneem. Gee dat hy moedig mag wees in alle moeilikhede wat hy in sy diens mag teëkom. Versterk hom deur die troos van u Heilige Gees, sodat hy tot die einde toe standvastig kan bly en eenmaal saam met die getroue dienaars in die vreugde van die Here ontvang mag word.

  Verleen die gemeente ook u genade om hulle teenoor hulle herder te gedra soos dit hoort. Laat hulle hom as u gesant erken en hulle aan sy lering en vermaning onderwerp, sodat hulle deur sy bediening van die Woord in Christus kan glo en die ewige lewe deelagtig kan word. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen.

  Skriffundering

  1. Efesiërs 4:11-12
  2. Handelinge 20:28
  3. Titus 1:9, 2 Timotheüs 2:15
  4. 2 Timotheüs 4:1, 2
  5. Matteus 28:19
  6. 1 Timoteus 2:1
  7. Johannes 21:15
  8. Matteus 16:19
  9. Matteus 28:19
  10. Lukas 15:1-10
  11. 2 Korintiërs 5:18-20
  12. 1 Petrus 5:2-3
  13. 1 Timotheüs 4:12-15
  14. 1 Timotheüs 4:16
  15. 2 Timoteus 2:3
  16. 1 Petrus 5:4
  17. Jesaja 52:7
  18. 1 Tessalonisense 5:25, 2 Tessalonisense 3:1
  19. Hebreërs 13:17
  20. Matteus 10:41