'N GEBED BY DIE OPENING VAN DIE VERGADERING VAN DIE DIAKENS

 

Barmhartige God en Vader, U het nie alleen gesê dat ons altyd armes by ons sal hê nie, maar het ook beveel om hulle by te staan, terwyl U vir die doel in u gemeente die diens van die diakens ingestel het, waardeur hulle gehelp kan word. Aangesien ons in hierdie gemeente tot die amp van die diakens geroep is en nou hier in u Naam vergader het om oor ons diens met mekaar te spreek, bid ons U in alle ootmoed, om Jesus Christus wil, dat U by ons wil wees met die Gees van onderskeiding, sodat ons goed kan onderskei tussen die wat waarlik arm is, en die wat dit nie is nie; en dat ons met alle blymoedigheid en getrouheid die liefdegawes wat deur ons versamel is, aan elkeen mag uitdeel wat behoefte het en nie ongetroos laat bly die behoeftige lidmate van u liewe Seun nie. Vuur die harte van die gemeentelede aan met 'n opregte liefde tot die armes, dat hulle mildelik meedeel van hulle tydelike goedere waaroor U hulle as bestuurders gestel het. En gee dat ons wat die middele ontvang om die behoeftiges te help, ons amp getrou, sonder dat dit ons 'n las is en met 'n onbekrompe hart, mag bedien. Verleen ons ook die genade om nie alleen met die uiterlike gawe nie, maar ook met u heilige Woord die ellendiges te vertroos. En aangesien die mens nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit u mond kom, wil daarom ook u seën uitstrek oor ons uitdeling en die brood van die armes vermenigvuldig, dat hulle en ons rede mag hê om U te loof en te dank, terwyl ons verwag die salige koms van u liewe Seun Jesus Christus wat om ons ontwil arm geword het, om ons ryk te maak tot in ewigheid. Amen.