'N KORTER GEBED NA DIE PREEK

 

Here, almagtige God, laat u heilige Naam ter wille van ons sondes nie gelaster word nie; want ons het menigvuldig teen U gesondig deurdat ons u heilige Woord nie gehoorsaam soos dit ons betaam nie, en deur onwetendheid, ondankbaarheid en murmurering u toorn daagliks teen ons verwek: Daarom is dit dat U ons met reg tugtig. Maar, o Here, wees gedagtig aan u grote barmhartigheid en ontferm U oor ons. Gee ons kennis van en smartgevoel oor ons sondes en betering van ons lewe. Sterk die dienaars van u Kerk, dat hulle getrou en standvastig u heilige Woord verkondig. Sterk ons owerheid, dat hulle die wêreldlike swaard met geregtigheid en billikheid voer. Bewaar ons ook teen alle valsheid en ontrou, verydel alle bose en listige raadslae wat teen u Woord en Kerk bedink word. O Here, onttrek u Gees en Woord nie aan ons nie, maar gee ons vermeerdering van die geloof, en in alle kruis en teëspoed lydsaamheid en standvastigheid. Kom u Kerk te hulp, verlos dit van alle geweld, bespotting en tirannie. Sterk ook alle swakke en bedroefde harte. En skenk ons u vrede deur Jesus Christus, ons Here, wat ons hierdie gewisse belofte gegee het: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy hulle gee; en wat ons beveel het om aldus te bid:

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk hom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.