'N GEBED VOORDAT UIT DIE KATEGISMUS ONDERRIG GEGEE WORD

 

O Hemelse Vader, u Woord is volmaak en bekeer die siel, 'n waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig, 'n kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar omdat ons van nature blind is en onbekwaam tot enige goed, en U ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig en verslae van hart is en u Woord vrees nie, daarom bid ons U dat U ons duistere verstand wil verlig met u Heilige Gees en ons wil gee 'n sagmoedige hart waaruit geweer word alle verwaandheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen U is; sodat ons, as ons u Woord hoor, dit reg verstaan en ons lewe daarna inrig. Wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van u waarheid afdwaal, dat ons almal saam U eendragtig mag dien in ware heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen om Christus wil, wat ons geleer het om in sy Naam te bid en ook beloof het om ons te verhoor:

Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.