Reglemente en Ordereëlings van die GKSA

 

Hierdie reglemente is in PDF-formaat. Dit kan afgelaai word deur te regsklik en te stoor

 

CJBF Keuringsreglement

Keuringsreglement Evangeliseringsmedia

Konstitusie van die Kinderhuise

Ordereëling: Medies

Ordereëling: Emeritaats versorging trust

Reglement Predikante Pensioenfonds

Prospektus Teologiese Skool

Reglement Admin Buro

Reglement Evangeliseringsmedia

Reglement Totiusfonds

Reglement Ondersteuningsfonds

Reglement Thusofonds

Sendingorde

Trustakte EVT

Sustentasie