Ander dokumente / Other Documents

Kerkordeboekie - volledig met bylaes en dokumente

Church Order Book - complete with Addenda and documents

Kerkorde: Afrikaans English Sesotho

Kerkorde Church order

Openlike verklaring: Afrikaans

Open Declaration English

Vergaderprosedures