Openlike Verklaring

 

Afrikaans English Sepedi Sesotho Setswana tsiVenda isiXhosa isiZulu

isiZulu

ISIMEMEZELO ESISOBSLA ISYNOD LEBANDLA LENGUQUKO ELISE AFRIKA ESENINGIZIMU

Imihlangano yesynodi saBandla leNguquko aseAfrika eseningizimu avula yilowo nalowo mhlangano wawo namalungu awo ngokumemezela lokhu okulandelayo:

Siyakholwa ngenhliziyo yenke kuNkulunkulu omthathu emnye, uYise, neNdodana kanye noMoya oNgwcele. Ozambulile eZwini lakhe. Seyakholwa uJesu Kristu uyena kuphela oyinhloko yeBandla nokuthi uyalibusa ngeZwi lakhe nangoMoya wakhe. Siyamkela ngenhliziyo yethu yonke nangonembeza omhle iZimvume ezintathu Zenkolo ezamiswa yiSynod laseDordrercht ngeminyaka yawo 1618-1619, kanye neKhathekizimu laseHeidelberg nemvume yenkolo yase Belgic, ngisho nesivumo seDordretcht. Siyathembisa ukugcina onke lamaqiniso ngokukholwa ngamandla kaMoya oyiNgcwele nangokweZwi likaSimakade.

Siyamukela uhlelo lokuphatha zinkonzo nje ngokuba zaguqulwa (ammended) yiSynod eliphezulu lamaBandla eNguquko aseNingizimu ye Afrika

Maqondana nokuphathwa kwamabandla siyamukela futhi sigcina izinqumo zeSynod lase Dordretcht 1618-1619 njengokuba zaguqulwa yiSynod eliphezulu lamaBandla eNguquko aseNingizimu yeAfrika.

Thina njengomhlangano siyamemezela ukuthi siphokophele ukudlulisa leliqiniso nobunye, futhi njengomzimba kaKristu sivuma ukukholwa kweqiniso emhlabeni jikelele. Bonke abamukelile lokhu kukholwa ngokusebenza komusa kaMoya oNgcwele, nabafuna ukugcina lokhu kukholwa kanye nathi ngenhliyo epheleleyo babizelwa ebunyeni baleliBandla.

Isifiso sethu ukuba sibe nobudlelwano bobunye beBebandla nokuxhumana nawo wonke lawo Masonto aphakamisa izwi njengathi

Kwanga iNkosi ngokumusa wayo ingenza ukuba abaningi bamukele iZwi ngokusebenza kukaMoya oNgcwele. Kwanga bonke abakhethiweyo bebizwe njengamakholwa eqiniso futhi bahlanyele eBandleni elilodwa ngobunye.

Lokhu kuyisifiso sethu nomthandazo wethu.

(Acta 1863:8, Acta 2009:498).